Saturday, December 20, 2008

Tukang Obat Nyeri Sirah


Sebut wae ngarana Mang Ihin, tukang obat keliling, nu sok
mangkal di hareupeun kantor pos. Jam dalapan manehna geus
ngampar, manehna teh spesialisasina kana obat nyeri sirah
tradisional, bari terus gogorowokan sangkan nu liwat katarik
ku obat nyeri sirah "made in" manehna.

Mang Ihin terus noroweco, "Bapa-bapa, ibu-ibu, sareng
saderek sadaya, mangga cobian ieu obat, dupi obat nu
didagangkeun ku sim kuring taya lian ti obat nyeri sirah,
obat nu cespleng.

Upami Bapa atawa ibu katerap panyawat nyeri sirah, cobian
nuang ieu obat, moal samenit-menit acan eta panyawat nyeri
sirah bakal ical, ieu memang terbukti obat nyeri sirah
paling cespleng," cek Mang Ihin teu siriknya nepi ka
gogorowokan, ampir-ampiran beakeun sora.

Tapi saurang oge teu aya nu mirosea, nu liwat ukur ngareret
wungkul. Malah nu liwat kalah katarik ku atraksi tukang obat
kulit nu maenkeun oray kobra.

Geus leuwih ti tilu jam meureun Mang Ihin gogorowokan teh.
Geus kasawang ku manehna moal aya jalma nu ngabandungan
omongan manehna, Mang Ihin terus meresan daganganana.
Memeh balik, manehna nyampeurkeun tukang dagang nu ngadon
dagang di jero kios sisi jalan.

"Peryogi naon Mang?", Ceuk nu dagang tina jero kios.

Mang Ihin : "Cik Jang, sugan aya procold, meser dua mah.
Puguh rada nyeri sirah Emang teh, dagang ti isuk teu aya nu
ngareret-reret acan" Ceuk Mang Ihin bari ngasongkeun
duit lima rebuan salambar.

No comments:

Post a Comment